Uskutečněné akce

Dne 9. 1. 2020 proběhlo povánoční "tříkrálové" posezení.

Tentokrát jsme se sešli v komornějším počtu, v příjemném prostředí restaurace Fascila. Pozvání na besedu přijal MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., zástupce přednosty Onkologické kliniky ve FN HK, předseda Sekce pro nádory hlavy a krku v rámci České onkologické společnosti, který nám zodpověděl mnoho, pro nás zajímavých, otázek.

Klinická logopedka Mgr. Jarmila Hofmanová nás seznámila se svými zkušenostmi s použitím přípravku ENZYMEL, s jeho účinky, použitím i s novou formou nejen gelu a zubní pasty, ale také ústních pastilek.

Všichni účastníci vyjadřovali nadšení a uznání k vysoké odbornosti našich hostů a k jejich laskavému přístupu. Nejen, že jsme se dozvěděli spoutu nových informací, také jsme se zasmáli a odnášeli si mnoho témat k přemýšlení.

Všichni si vážíme ochoty a času našich hostí, který nám věnovali a ještě jednou jim DĚKUJEME!

Za podporu našeho setkání bychom také rádi poděkovali české rodinné firmě Wald Pharmaceuticals, výrobci produktů ENZYMEL.

Následně v pátek 10. 1. 2020 od 10 hodin proběhlo společné logopedické sezení v logopedické ambulanci LOGOmedicu, pod vedením Evy Kocábkové a Hanky Tejklové.

Jak je z níže uvedených fotografií zřejmé, "ladili" jsme nejen jícNOVÝ hlas, ale také elektrolaryngy. Děkujeme Míšovi Majerčákovi, který perfektně zvládá komunikaci s elektrolaryngem a umí poradit i se zdánlivými detaily, které jsou ovšem pro fungování přístroje důležité, více zná už snad jen pan Žemlička :)

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme se sešli na společné logopedické terapii. Kromě toho, že to bylo velice příjemné setkání, také jsme pracovali i předávali své zkušenosti.

S velmi zajímavými "vychytávkami" ohledně kanyly a jejího krytí a dalšího nás seznamuje pan Jindřich Habart, Jindro díky :)!

Poděkování patří též manželům Láďovi a Ivaně Plačkovým - přivezli "přebytky" kanyl pro odsávání. Tak pokud byste někdo potřebovali, jsou u mě k dispozici.

Představili jsme činnost našeho Spolku-LET ČR na společné ORL konferenci Pardubického a Královéhradeckého kraje, konané ve dnech 17. - 18. 5. 2019 v Hotelu Kraskov, Třemošnice - Starý Dvůr.

Téma konference "Tracheo(s)tomie, Hlas" nás obohatilo o nové poznatky i odborné kontakty. Věříme, že i naše sdělení bylo pro účastníky konference zajímavé a přínosné.

Děkujeme pořadatelům za pozvání a těšíme se na další spolupráci!

Karel a Hana Tejklovi a Eva Kocábková

1. setkání členů spolku - 22. 11. 2018

Naše první setkání proběhlo na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Sešli jsme se v hojném počtu, přijeli účastníci z blízka i z daleka (z Ostravy, Nymburka, Ledče nad Sázavou, Svitav, Dobrušky, Poděbrad, Rtyně v Podkrkonoší, Žlunic...) a byli to nejen pacienti po laryngektomii, ale také jejich rodinní příslušníci a příznivci. Potěšila nás účast z řad odborníků - lékařů kliniky a logopedů.

Všem srdečně děkujeme, že přijali naše pozvání!

Setkání zahájil přednosta kliniky prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc, Ph.D. názornou a srozumitelnou přednáškou o laryngektomii, jejích zdravotních důsledcích a možnostech náhradní komunikace.

Paní Ivana Procházková, zástupkyně firmy Medial nám prezentovala tracheostomické kanyly a další pomůcky, např. možnosti krytí, desinfekce, umělé nosy, ochranné šátky a další.

O důvodech vzniku spolku (jako pokračovatele zaniklého Klubu laryngektomovaných) a o našich cílech a plánech do budoucna, jsem účastníky setkání seznámila v krátkém příspěvku já.

Na naše dotazy nám odpovídali nejen prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. a MUDr. Petr Kordač, ale také došlo na vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky.

Ze setkání vyplynuly inspirativní podněty pro další činnost spolku.

O plánovaných akcích budeme členy informovat ve Zpravodaji S-LETu a pro ostatní zájemce budou tyto informace dostupné zde a také na stránkách www.jicnovyhlas.cz

Těšíme se na Vás na příštím setkání!

Za výbor spolku:

Eva Kocábková a Karel Tejkl


Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se uskutečnilo druhé setkání členů Spolku laryngektomovaných ČR v Pardubicích.

Za významné pomoci Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nemocnice Pardubice jsme se sešli v příjemném prostředí čínské restaurace U bílého koníčka.

Přivítali jsme naše členy např. ze Žatce, z Holešova, z Mostu, z Prahy, ze Slaného, z Krucemburku, z Nymburka, z Hradce Králové i z Pardubic.

Po úvodním slovu Mgr. Evy Kocábkové přivítal hosty přednosta kliniky ORL nemocnice Pardubice MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Měli jsme čest přivítat mezi námi Mgr. Janu Škvrňákovou, Ph.D. z Fakulty zdravotnických studií, katedry ošetřovatelství, Univerzity Pardubice, která se dlouhodobě věnuje problematice laryngektomie a tracheostomie a děkujeme jí za zajímavý příspěvek.

Taktéž nám bylo ctí přivítat hosta z oblasti médií - ředitele východočeských Deníků Mgr. Tomáše Doubravu.

Hlavní prezentaci přednesl za vedení spolku pan Karel Tejkl. Seznámil přítomné s činností, s tím, co se podařilo a co chystáme jako spolek do budoucna.

Přínosné informace o pomůckách pro laryngektomované nám přinesli zástupci firem Medial a LindCare. Pomůcky si bylo možné důkladně prohlédnout a "osahat" a na dotazy hostů ochotně odpovídali jak paní Iva Procházková z firmy Medial, tak i pak Lukáš Zhorný z firmy Lindcare.

Velmi si vážíme a oceňujeme účast lékařů - foniatrů z pardubické nemocnice - primáře MUDr. Karla Pokorného, Ph.D., MUDr. Jaroslava Praislera, MUDr. Michaely Bukvové a klinické logopedky Mgr. Terezy Školníkové. Lékaři ochotně odpovídali na dotazy účastníků jak v diskusi, tak v kuloárech.

Setkání probíhalo v srdečné atmosféře a byl čas i na vzájemné popovídání.  Věříme, že se líbilo nejen nám, ale i všem zúčastněným.

Děkujeme vřele za sponzorský příspěvek firmě Medial a firmě Lindcare na pohoštění účastníků.

Na závěr bychom rádi bychom poděkovali jmenovitě paní vrchní sestře Bc. Miroslavě Slaninákové za skvělou spolupráci a vydatnou pomoc při organizaci setkání.

Děkujeme všem a těšíme se na další setkání s Vámi!

Eva Kocábková a Karel Tejkl