Uskutečněné akce

Představili jsme činnost našeho Spolku-LET ČR na společné ORL konferenci Pardubického a Královéhradeckého kraje, konané ve dnech 17. - 18. 5. 2019 v Hotelu Kraskov, Třemošnice - Starý Dvůr.

Téma konference "Tracheo(s)tomie, Hlas" nás obohatilo o nové poznatky i odborné kontakty. Věříme, že i naše sdělení bylo pro účastníky konference zajímavé a přínosné.

Děkujeme pořadatelům za pozvání a těšíme se na další spolupráci!

Karel a Hana Tejklovi a Eva Kocábková

1. setkání členů spolku - 22. 11. 2018

Naše první setkání proběhlo na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Sešli jsme se v hojném počtu, přijeli účastníci z blízka i z daleka (z Ostravy, Nymburka, Ledče nad Sázavou, Svitav, Dobrušky, Poděbrad, Rtyně v Podkrkonoší, Žlunic...) a byli to nejen pacienti po laryngektomii, ale také jejich rodinní příslušníci a příznivci. Potěšila nás účast z řad odborníků - lékařů kliniky a logopedů.

Všem srdečně děkujeme, že přijali naše pozvání!

Setkání zahájil přednosta kliniky prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc, Ph.D. názornou a srozumitelnou přednáškou o laryngektomii, jejích zdravotních důsledcích a možnostech náhradní komunikace.

Paní Ivana Procházková, zástupkyně firmy Medial nám prezentovala tracheostomické kanyly a další pomůcky, např. možnosti krytí, desinfekce, umělé nosy, ochranné šátky a další.

O důvodech vzniku spolku (jako pokračovatele zaniklého Klubu laryngektomovaných) a o našich cílech a plánech do budoucna, jsem účastníky setkání seznámila v krátkém příspěvku já.

Na naše dotazy nám odpovídali nejen prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. a MUDr. Petr Kordač, ale také došlo na vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky.

Ze setkání vyplynuly inspirativní podněty pro další činnost spolku.

O plánovaných akcích budeme členy informovat ve Zpravodaji S-LETu a pro ostatní zájemce budou tyto informace dostupné zde a také na stránkách www.jicnovyhlas.cz

Těšíme se na Vás na příštím setkání!

Za výbor spolku:

Eva Kocábková a Karel Tejkl