Spolek laryngektomovaných ČR

                      S-LET

Spolek S-LET vznikl 10. 8. 2018 s cílem podporovat osoby po laryngektomii.

Členy spolku jsou lidé po operacích hrtanu - po laryngektomii,

jejich rodinní příslušníci, lékaři, logopedi a ostatní příznivci.

Co je cílem našeho spolku?

- umožňovat sdružování osob po operacích hrtanu a vzájemnou výměnu zkušeností

- poskytovat osobám po laryngektomii možnost konzultace, pomoci a asistence

- zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice laryngektomie a náhradní hlasové komunikace

- shromažďovat a následně poskytovat věcně příslušným orgánům podněty k legislativním změnám směřujícím ke zlepšení podmínek pacientů po laryngektomii


Jak se stát členem?

Členem spolku se může stát každý občan ČR, který souhlasí s jeho posláním a chtěl by se podílet na jeho činnosti.

Stačí poslat vyplněné údaje v přihlášce a zaplatit roční příspěvek - tím se stanete členem spolku a můžete očekávat informace a pozvánky na společné akce.

Roční příspěvek činí 200 Kč.

Co členství přináší?

* možnost zúčastňovat se na akcích spolku

* možnost spolupodílet se na spolkové činnosti

* předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

* pravidelný výtisk Zpravodaje spolku

* pozvánky na akce spolku


Jaké jsou povinnosti člena?

* dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s jeho cíli

* sdělovat změny údajů uvedených v přihlášce

* uhradit členský příspěvek