Příspěvek na péči


Zdroj: https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek

https://www.prispevky.cz/zdravotne-postizeni/prispevek-na-peci

Výše příspěvku na péči


Od 1. srpna 2016
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)


Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.


Podmínky nároku na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.
Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:
 1. Mobilita - schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze
 2. Orientace - schopnost orientovat se pomocí zraku a sluchu
 3. Komunikace - schopnost dorozumět se pomocí řeči a písmem
 4. Stravování - schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim
 5. Oblékání a obouvání - schopnost vybrat si vhodné oblečení a obuv, a samostatně se obléknout a svléknout
 6. Tělesná hygiena - schopnost vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání a další
 7. Výkon fyziologické potřeby - schopnost samostatně si dojít na toaletu, vyprázdnit se a provést očistu
 8. Péče o zdraví - schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu (braní léků, měření tlaku, píchání inzulínu)
 9. Osobní aktivity - schopnost vykonávat osobní aktivity dle věku osoby (hrát si s dětmi, scházet se s přáteli)
 10. Péče o domácnost  - schopnost nakoupit si jídlo a základní domácí potřeby, nakládat s penězi, nosit nákup a další

Podmínky pro přiznání příspěvku na péči

daný člověk není v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopen zvládat minimálně tři základní životní potřeby.


Jak podat žádost a příspěvek na péči získat

Pro získání příspěvku postupujte následovně:

  1. Podejte žádost o příspěvek na péči na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout z níže uvedené internetové adresy.

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/download.jsp?SSID=6ZMwkhcIPklfF8Zs_LMEHCpZvE9khchT


  1. Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření - bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí.
  2. Krajská pobočka Úřadu práce požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení toho, zda, a pokud ano, do které kategorie ze stupňů závislosti žadatel spadá.

Okresní správa sociálního zabezpečení bude při tomto posouzení vycházet:

  • ze zdravotního stavu žadatele, a to na základě nálezu vydaného poskytovatelem zdravotních služeb,
  • z výsledku provedeného sociálního šetření,
  • ze zjištění potřeb osoby, případně z výsledků funkčních vyšetření,
  • z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Krajská pobočka Úřadu práce pak na základě tohoto stanoviska rozhodne o tom, zda se žadateli příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti rozhodnutí se můžete odvolat - odvolání se podá k úřadu, který rozhodnutí vydal.

Výplata příspěvku na péči


Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo poštovním poukazem.

Povinnosti účastníků řízení


Účastníci řízení jsou povinni:
 • podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči,
 • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • využívat příspěvek na zabezpečení potřebné pomoci.

Důležité upozornění

 • Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.
 • V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte pozornost informacím uvedeným v "Poučení" rozhodnutí.